Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

7 asiaa, jotka on syytä muistaa datasta

Kahdeksan eturivin datajohtajaa on puhunut. Löysikö kokoamamme Data Masters -ryhmä universaaleja, kaikille yrityksille ja toimialoille sopivia totuuksia datan hyödyntämisestä? Onko tällainen ylipäätään edes mahdollista?

Vaikka datan hyödyntäminen riippuu paljon yksittäisestä yrityksestä, sen liiketoimintatilanteesta, toimialasta ja strategiasta, kokeneiden datan hyödyntäjien ajatuksista löytyi seitsemän yhteistä nimittäjää.

Tässä seitsemän pääteesiä, jotka yritysten kannattaa sisäistää.

1) Datan analysointi kuuluu kaikille

Kaikki yritykset haluavat riveihinsä data-analyytikoita. Taistelu data-analyytikoista on käynyt viime vuosina kuumana, ja parhaat data-analyytikot revitään käsistä Suomessa ja muualla maailmassa.

Lähes kaikkien alojen yritykset tarvitsevat analyytikoita vaativimpiin analytiikkatöihin sekä rakentamaan muille työntekijöille kyvykkyyksiä tulkita dataa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että datan analysointi kuuluisi yrityksissä vain harvoille ja valituille.

Datan analysoinnista tulee pikku hiljaa osa jokaisen ihmisen työnkuvaa. Dashboard-maailma tekee mahdolliseksi sen, että jokainen voi esittää datalle jonkinasteisia kysymyksiä.

Datan analysoinnista tulee pikku hiljaa osa jokaisen ihmisen työnkuvaa.

Data Masters -ryhmän mielestä datan analysoinnista on tullut luku- ja kirjoitustaitoon verrattavissa oleva kansalaistaito, jota pitäisi opettaa koulussa. Kyvystä esittää datalle kysymyksiä ja analysoida sitä tulee osa lähes kaikkea työtä tulevaisuudessa.

Data ja visuaalisuus

2) Pelkkä data ei tee autuaaksi

Big data -keskustelu alkoi käydä kuumana reilut viisi vuotta sitten. Innostunut keskustelu datan ympärillä antoi alkuvaiheessa virheellisen kuvan, että pelkkä datan kerääminen tekee yritykset autuaaksi. Näin ei ole. Data on tyhmää ja arvotonta niin kauan, kuin sille ei esitetä kysymyksiä, sitä ei analysoida ja visualisoida. Pelkkä data ei vielä auta yrityksiä menestymään.

Tulevaisuudessa järjestyksessä oleva, visualisoitu data on arvo-omaisuutta, joka näkyy yritysten taseissa.

Yritysten täytyy tietää, miksi ja mihin tarkoitukseen ne haluavat dataa hyödyntää. Mikä data on juuri meille arvokasta ja miksi?

Data Masters -jäsenet pitävät oikeiden kysymysten esittämistä yhtenä vaikeimmista datan analysointiin liittyvistä tehtävistä. Toisaalta Data Mastersit ounastelevat, että tulevaisuudessa järjestyksessä oleva, visualisoitu data on arvo-omaisuutta, joka näkyy yritysten taseissa.

On myös mahdollista, että kuluttaja voi tulevaisuudessa lyödä rahoiksi oman datansa luovuttamisella.

3) Data muuttaa johtamisen: mutuilusta datajohtajuuteen

Data-ajan johtaja ei mutuile vaan perustaa päätöksensä tietoon. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö johtajille intuition käyttö olisi sallittu. Otaksumat pitää kuitenkin aina vahvistaa datalla. Tämä tuo johtajan työhön ryhtiä ja selkeyttä.

Datan fiksu hyödyntäminen on Oy Suomi Ab:n menestyksen kannalta tärkeä asia. Yritykset eivät menesty, jos ne eivät laita itseään datamoodiin. Datan hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että yritykset pystyvät nopeuttamaan päätöksentekoaan; tekemään enemmän ja parempia päätöksiä.

Datajohtajuus

Data on myös tärkeä muutosjohtamisen väline. Nykyaikainen johtaja ei näe muita vaihtoehtoja kuin vedota dataan päätöksenteossa eikä tee mitään päätöksiä ilman datan tukea.

Data Masters -jäsenten mielestä datan käyttö lisää demokratiaa siellä, missä siihen nojataan.

Kyseessä on iso murros, joka vaikuttaa organisaatiorakenteisiin, yrityskulttuuriin sekä päätöksentekomalleihin. Data madaltaa yritysten hierarkioita eikä data-ajan yrityksissä tarvita ohjausryhmiä tai johtoryhmien johtoryhmiä. Data tuo organisaatioihin notkeutta.

4) Data muuttaa markkinoinnin palveluksi

Joukkokampanjoiden ja staattisten ryhmäviestien aika markkinoinnissa on auttamattomasti ohi. Sinkuille ei tarvitse lähettää vaippatarjouksia. Data lisää markkinoijan ihmistuntemusta tavalla, joka saa markkinoinnin muuttumaan tuputuksesta aidoksi palveluksi; asiaksi, jota kuluttaja haluaa.

Joukkokampanjoiden ja staattisten ryhmäviestien aika markkinoinnissa on auttamattomasti ohi.

Data tekee markkinoinnista yksilöllistä ja palvelevaa – inhimillistä.

Data kertoo markkinoijalle usein hänen olettamustensa vastaista tietoa. Siksi markkinoijan täytyy malttaa antaa datan kertoa totuuksia ja yllättyä. Data-aika edellyttää markkinoijalta siksi vastaanottavaista mieltä.

Data ja markkinointipalvelut

5) Data vaatii vastuullisuutta

Mitä luovuttamalleni tiedolle tapahtuu? Tämä kysymys jäytää monen kuluttajan mielessä.

Data Mastersien mielestä vastuullisuus ei ole vain haaste vaan asia, joka yritysten pitää hoitaa. Tulevaisuudessa punnitaan, kuka pystyy kommunikoimaan asiakashyödyt kuluttajille. Kyse on siitä, ymmärtääkö suomalainen, mihin hän on antanut luvan, miten dataa käytetään ja onko se minulle hyödyksi – vai onko kysymys kenties yritysten ahneudesta rahastaa kuluttajan datalla?

On sekä kuluttajien että markkinoijien edun mukaista, että kuluttajadatan hyödyntämisestä puhutaan avoimesti ja ymmärrettävästi.

Tieto vähentää tuskaa, siksi yritysten velvollisuus on kertoa selkokielisesti kuluttajille, miten heihin liittyvää dataa hyödynnetään, kuinka kauan sitä säilytetään ja miksi sitä kerätään. On sekä kuluttajien että markkinoijien edun mukaista, että siitä, miten ja missä kuluttajadataa hyödynnetään, puhutaan avoimesti ja ymmärrettävästi.

Moni kuluttaja suhtautuu nykyisin positiivisesti kuluttajadatansa luovuttamiseen – ainakin sellaisten brändien kohdalla, jotka ovat kuluttajan mielestä luottamuksen arvoisia.

Data Masters -ryhmä pohti myös tulevien sukupolvien suhtautumista oman datan luovuttamiseen. Osa nuoren sukupolven kuluttajista suhtautuu ”datajälkien” jättämiseen täysin huolettomasti ja pelkästään positiivisesti. Nuorten pyrkimyksenä voi jopa olla jättää mahdollisimman paljon tietoa omasta kuluttajakäyttäytymisestään ja liikkeistään.

”Datastreittarit” kieltäytyvät luovuttamasta virtuaaliavaruuteen mitään jälkiä itsestä.

Toisaalta oman marginaalisemman joukkonsa tulevat myös muodostamaan ”datastreittarit”, jotka kieltäytyvät luovuttamasta virtuaaliavaruuteen mitään jälkiä itsestä. Aivan kuten alkoholiin tai lihansyöntiin, myös suhtautuminen oman datan luovuttamiseen vaihtelee nyt ja tulevaisuudessa ihmisten keskuudessa suuresti.

Data ja vastuullisuus

Yleisesti ottaen ymmärrys ja tieto siitä, mitä omalle datalle tapahtuu, lisää kuluttajien positiivista asennoitumista datan luovuttamiseen. Pallo vastuullisesta viestinnästä on yrityksillä.

6) Datahanke edellyttää aktiivisuutta

Datan hyödyntämistä ei opi oppikirjoista. Miten ottaa ensimmäiset askelet datan hyötykäyttöön ottamisessa?

Tärkeintä oppimisprosessissa on kysellä, verkostoitua ja osallistua. Miten ja minkälaisin tuloksin muut yritykset ovat kampittaneet datahaasteet. Tutustu siis muihin yritys-caseihin, keskustele aiheesta Twitterissa, pyydä naapuriyrityksen kollega lounaalle keskustelemaan datahankkeista.

Datan hyödyntämistä oppii katsomalla ympärille ja osallistumalla arjen uusiin ilmiöihin.

Aiheen tiimoilta järjestetään seminaareja, mutta pelkkä seminaareissa juokseminen ei riitä.

Datan hyödyntämistä oppii katsomalla ympärille ja osallistumalla arjen uusiin ilmiöihin. Älä nyrpistele nenääsi lapsesi innostukselle uutta mobiilipeliä kohtaan, vaan osallistu siihen itse ja ota selvää, mistä pelissä on pohjimmiltaan kysymys.

Viihteeksi tarkoitettu mobiilipeli voi antaa oivalluksia esimerkiksi asiakasdatan hyödyntämiseen.

Lähde liikkeelle kokeilemalla. Vaikka datan hyödyntämisen pitää aina tukea yhtiön strategiaa, ei aloittamiseen vaadita valtaisia resursseja. Liikkeelle voi lähteä kokeilemalla ja startup-tyylillä – silloin kun siihen on liiketoimintajohdon lupa.

Datahankkeet

7) Datahankkeet vaativat ylimmän liiketoimintajohdon tuen

Datatransformaatioon mukaan lähteminen on mahdotonta ilman ylimmän johdon tukea. Jos johtoporras elää excel-maailmassa, eikä näe arvoa datan hyödyntämisessä, asiat eivät etene. Silloin on aivan sama, onko yritykseen rakennettu hienoja dashboardeja.

Hyvien data-analyytikoiden lisäksi pula johtajista, jotka ymmärtävät liiketoiminnan lisäksi dataa ja sen arvon, on maailmanlaajuisesti McKinsey & Companyn vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan yritysmaailmassa huutava pula.

Datan analysointi ja siitä hyödyn irtiottaminen ei myöskään saa olla yhden yksikön kontolla. Datan hyödyntäminen ei siis voi olla yrityksissä yksin it- tai markkinointiosaston asia. On tärkeää, että eri alojen ihmiset yli yksiköiden keskustelevat yhdessä datahankkeista.

Yritykset tarvitsevat vision ja strategian: mitä lisäarvoa datasta on juuri meidän liiketoiminnallemme?

Datan hyödyntämisen yrityksessä määrittää aina yhtiön strategia. Yrityksiltä puuttuu liian usein visio ja strategia datan käytöstä: mitä lisäarvoa datasta on juuri meidän liiketoiminnallemme?

Digitaalisessa työelämässä työyhteisöt tekevät jatkuvasti asioita, joita kukaan ei ole tehnyt tai kokeillut aiemmin. Johtajan velvollisuus on tukea ja mentoroida työntekijöitä niin, että kokeileminen tuntuu mahdollisuudelta eikä uhkalta.

Data Masters -ajatushautomo on sisältömarkkinointiin ja dataliiketoimintaan vahvasti panostavan mediayhtiö Aller Median perustama, datalla johtamisen ydinkysymyksiin pureutuva ryhmä, jonka tarkoitus on koota yhteen joukko kokeneita, pitkään datan parissa työskennelleitä johtajia pohtimaan datan hyödyntämisen pullonkauloja sekä mahdollisuuksia, ja auttaa näin suomalaisyrityksiä menestymään ja löytämään uusia kilpailuetuja datasta.

Data Masters -ajatushautomo julkaisi marraskuussa 2016 oppaan siitä, miten data otetaan hyötykäyttöön liiketoiminnassa ja miten datalla oikeasti liiketoimintaa johdetaan. Oppaan ja ajatushautomon tuottaa Aller Media.